SAHF

Svenska Arabhästföreningens medlems sidor.

Bli medlem -stöd föreningen och Arabhästen - var med och påverka och ta del av alla aktiviteter!

Välkommen!!

 

 

ARAB
STAMBOK/

STUDBOOK

 

ID-kontrollanter

 

 

HINGSTAR

som löst BETÄCKNINGSLICENS

t.o.m 31/08- 2015

klicka på nedan link

LICENSIERADE HINGSAR

-OBS -Hingsthållare;

Meddela email adress ( samt web-adress ) till Arab när ni betalar in licensen.

Underlättar bl.a för Stoägare att ta kontakt med er.

 

 

HINGST KATALOGER

 

 

SOMMARPREMIERING

skapad 22/5-2012.

uppdaterad 16/4-2013

 

HINGST CERTIFIERING

 

 

WAHO

Svenska Hästavels föreningen (SH)

 

Stuterier samt STUTERIKATALOGEN

uppdaterad

2015-11-23

Arabhäst Registraturen (ARAB)AB
Dockplatsen 1
211 19 Malmö


tel.040-306480 fax.040-306481


Postgiro: 498 26 55-5 .
Bankgiro: 5651-7139


e-post: registraturen@arab.se

Telefontider på ARAB:

Måndag - Torsdag 10.00-12.00

Fredag 13.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................

ARAB Registratur Aktiebolag ägs av Stiftelsen Svenska Arabhästregistret, SAHR, och är fristående från Svenska Arabhästföreningen, SAHF.

SAHRs styrelseledamoter består från 2011 av: Håkan Mattsson, Ann Nordén samt Veronica Mann-Wernsten.

SAHRs styrelse utser ARAB ABs styrelse, vilken sedan Juni 2011 består av

Håkan Mattsson, Cathrin Nehm samt Reijo Jokiniemi.

Lennart Arnrup är Registrator och

Minna Ewetz är vice Registrator.

webmaster för WWW.ARAB.SE är Veronica Mann-Wernsten.

......................................................................

ARAB har hand om allt som rör registrering av arabiska fullblod i Sverige.
ARAB registrerar även arabkorsningar.

ARAB säkerställer det arabiska fullblodets rasrenhet i Sverige
- en trygghet för Dig som arabhästägare och arabhästbeundrare.

Det här är ett arabiskt fullblod:

"Ett Arabiskt Fullblod är en häst som är registrerad i någon stambok/register som är godkänd av WAHO".

Världsorganisationen World Arabian Horse Organization, WAHO, har för närvarande arabhästregistraturer anslutna i ca 60 länder. De omfattar närmare 900.000 Arabiska fullblod. En godkänd registratur som för stamböcker måste uppfylla WAHOs regler och krav på korrekthet och säkerhet i registreringsarbetet.

Registreringsbevis avgör
Rätt stam är avgörande för att få bli registrerad som arabiskt fullblod!
Vid registrering av ett arabiskt fullblod kontrolleras alltid uppgifterna om betäckningen och härstamningen, mor och far, med hjälp av fullständig härstamningskontroll. Det innebär att de anmälda uppgifterna i registreringsunderlagen även kontrolleras med hjälp av DNA-analys (i särskilda fall istället med blodtypning) mot bägge föräldrarna.
Stamboken är sluten. Det är endast hästar med anfäder som redan finns i godkända stamböcker som tillåts bli registrerade som arabiska fullblod.
En häst som saknar sådant registreringsbevis är alltså ej ett arabiskt fullblod!

Ansvar
ARAB har ansvar för registrering och kontroll av arabiska fullblod i Sverige såväl i förhållande till WAHO samt till Jordbruksverket och Svenska Hästavelsförbundet, SH.
Vid köp och försäljning i landet samt vid import och export kontrollerar ARAB uppgifterna om hästen och dess ägarförhållanden.
Alla hingstar som ska användas i avel skall ha betalt in betäckningslicens för betäckningsåret. Det gäller även semin. ARAB har de aktuella uppgifterna om betäckningslicenser för arabiska fullblodshingstar.


NY PRISLISTA FRÅN 1 februari 2014

Nu blir CA-test obligatoriskt!

ARAB har sedan 2010 obligatoriskt test för SCID. Som resultat ser vi sjunkande andel bärare bland nyregistrerade hästar. Vi räknar numera med att färre än 1% av födda föl är bärare!

Sedan en tid har SLU en säkrare markörtest än den som tidigare år använts utomlands och vi har därför beslutat att det fr o m februari 2014 (ärenden som inkommer fr o m den 1 februari) blir obligatoriskt att testa föl/hästar även för CA vid nyregistrering. Antalet bärare av CA bedömer vi numera vara 5-8% av födda föl. Genom obligatorisk testning hoppas vi kunna uppnå samma goda resultat som vad gäller SCID.

Som framgår av vår registreringsinformation behöver inte föl efter fritestade föräldrar testas då dessa föl inte kan ha anlag för SCID respektive CA. Vid testning i samband med registrering är extrakostnaden för SCID/CA-test mycket låg.

För att undvika föl som riskerar drabbas av SCID eller CA – betäck aldrig ett sto som är anlagsbärare med en hingst som också är det!

 

Fritt antal embryoföl!

Fr o m årets registreringar tas tidigare begränsning att endast tillåta registrering av ett föl fött genom embryotransfer per år och sto bort.

Det blir således fritt att ta flera embryoföl efter ett sto.

Orsakerna till beslutet är flera:

  • nuvarande begränsning till ett embryoföl och ett naturligt fött föl har ej lett till någon annan begränsning än att flera ston under senare år genomfört embryotransfer av flera avkommor per år utomlands istället.
  • kostnaderna för att genomföra embryotransfer är i sig begränsande för omfattningen
  • principiellt ingen skillnad mellan att ta flera avkommor per år från ett sto än från en hingst
  • tveksamt om vi vid en rättslig prövning skulle kunna hävda en begränsning


Eventuella djurskyddsfrågor i sammanhanget torde hanteras minst lika bra i Sverige som i något annat land där embryotransfer nu genomförs.

Påminnelse!

Hästar som ansöker om hästpass senare än 31 december födelseåret eller efter 6 månader från födelsedatum, beroende på vilket som inträffar sist får hästpass där det står att hästen inte får användas som livsmedel.

 

Vänd dig till:
Arabhäst Registratur (ARAB) AB
Dockplatsen 1
211 19 Malmö


tel.040-306480 fax. 040-306481


Postgiro: 498 26 55-5 .
Bankgiro: 5651-7139


e-post: registraturen@arab.se

Telefontider på ARAB:

Måndag - Torsdag 10.00-12.00

Fredag 13.00-15.00

 

* ANSLAGSTAVLAN - NYHETER FRÅN ARAB .

* updaterad 16/02-2015 *

Årsstatestik för 2014.

.........................................................

INBJUDAN TILL Ungdomskurs med SH !!

Läs mer på Anslagstavlan

KLICKA HÄR FÖR INBJUDAN SOM PDF

............

 

* PRISLISTAN från 1 February 2014- klicka här

Ny prislista!

Vår nya prislista, gällande från den 1 februari 2014, innehåller endast redaktionella ändringar, inga priser höjs.

Bland annat kommer antalet påminnelser, som vi skickar ut innan ärende avslutas, minskas från två till en påminnelse.

Läs mer om prislistan i mittenspalten

 

 

Läs mer om BLÅ BASEN här.

RUTIN BESKRIVNINGAR

* REGISTRERING AV ARABISKA FULLBLOD
* REGISTRERING AV ARABKORSNINGAR
* FÄRGBESKRIVNING
* NAMNREGEL
* HÄSTPASS TILL REDAN REGISTRERAD HÄST
* ÄNDRING AV TECKEN OCH FÄRG
* DUBLETT AV PASS ELLER REGISTRERINGS BEVIS
* IMPORT
* EXPORT
* SCID TEST
* ÄGARBYTE
* KASTRERING AV HINGST
* AVLIDEN HÄST
* REGISTRERA STUTERINAMN
* UPPFÖDAR ÖVERLÅTELSE ( sto ägare)
* SEMIN
* NYTTJANDERÄTTS AVTAL
* RAPPORTERING FÖDDA FÖL
* DNA, SCID samt CA tester utanför Sverige


BLANKETTER att hämta:

ÄGARBYTESBLANKETT -
REGISTRERINGSANSÖKAN

Nyttjanderättsavtal/ Uppfödaröverlåtelse

STUTERIERNA;


Att medverka i STUTERIKATALOGEN;

Stuterikatalog - förutsättningar för deltagande
Stuterikatalog - anmälningsblankett pdf
Stuterikatalog - anmälningsblankett word

PREFIX REGISTER;

* REGISTRERA PREFIX- hur går det till
Prefixregister stuterier 2015-04-09 (PDF)

****************************************

HINGSTHÅLLNING (för Hingstägare)

RUTIN BESKRIVNINGAR

*BETÄCKNINGS LICENS
* RAPPORTERINGAR / SPRÅNGRULLA
* SEMIN

BLANKETTER att hämta;

Intyg Veterinärbedömning

(fylls i vid Hälsobedömning av Hingst för Betäckningstillstånd)

==================================

HINGSTAR SOM LÖST BETÄCKNINGS LICENS;

Se till vänster i menyn för uppdaterad Hingst lista!

****************************************
Hingstar som löste betäcknings licens året 2014

Hingstar som löste betäcknings licens året 2013

Hingstar som löste betäcknings licens året 2012

Hingstar som löste betäcknings licens året 2011

Hingstar som löste betäcknings licens året 2010.

....................................................

HISTORIK & EKONOMISK INFO. ARAB

EKONOMI-INFORMATION och HISTORIK om ARAB
Information / Dokument som belyser ARAB / SAHR tidigare sakförhållanden